Podział majątku w nieformalnym związku, czyli jak rozliczyć się z byłym partnerem?

Postępowania sądowe o podział majątku wspólnego byłych małżonków nie należą niestety do łatwych i krótkotrwałych. Jeszcze trudniejsze jest dochodzenie roszczeń majątkowych pomiędzy byłymi partnerami. Tzw. konkubenci nie mogą złożyć do sądu zwykłego wniosku o podział majątku wspólnego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dla małżonków. Wynika to z faktu, iż do sytuacji konkubentów nie mają zastosowania przepisy zawarte w dziale III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, co potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu Uchwały z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 70/96: „Jakkolwiek związek pozamałżeński może spełniać funkcję rodziny, to nie została przyjęta możliwość stosowania w obrębie stosunków majątkowych między konkubentami przepisów regulujących małżeńską wspólność ustawową nawet w drodze analogii”. Partnerów nie łączy ustrój ustawowej wspólności majątkowej, a więc, nie funkcjonuje tu domniemanie, że to co partnerzy nabyli w trakcie trwania ich związku jest majątkiem wspólnym.

Czytaj więcej...

Rozwód czy separacja

Obie instytucje - to jest zarówno rozwód, jak i separacja, to instytucje przewidziane przez polski system prawa na wypadek tzw. problemów małżeńskich. Inne są jednak przesłanki ich orzeczenia i skutki prawne, gdy już wyrok Sądu staje się prawomocny.


Przechodząc zatem do kwestii przesłanek orzeczenia rozwodu wskazać należy, iż orzeczenie to jest dopuszczalne wyłącznie w razie ustalenia przez Sąd, że pożycie stron uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Obie cechy – to jest zupełność i trwałość rozkładu muszą nastąpić łącznie.
Natomiast dla orzeczenia separacji wystarczy, aby Sąd ustalił, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu rozkładowi, ale nie jest to jeszcze stan trwały. W wypadku zatem separacji ustawodawca pragnął stworzyć taką instytucję, która daje stronom możliwość odwrotu i czas na przemyślenie decyzji o ostatecznym rozstaniu.

Czytaj więcej...

Najem prywatny mieszkań może być działalnością gospodarczą

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 5 stycznia 2019 roku orzekł w sprawie opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości mieszkaniowych przez osoby fizyczne (sygn. akt II FSK 14/17), utrzymując w mocy wcześniejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku (sygn. akt I SA/Ol 435/16), zgodnie z którym najem kilku mieszkań z perspektywą dalszych inwestycji wyklucza kwalifikowanie takiej działalności jako najem prywatny. W konsekwencji taki najem powinien być traktowany jako działalność gospodarcza, co uniemożliwia opodatkowanie przychodów z tego tytułu preferencyjną stawką 8,5 %, lecz wymaga opodatkowania na zasadach dotyczących przedsiębiorców.

Czytaj więcej...