Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • doradztwo prawne, sporządzanie projektów pism procesowych i reprezentacja Klienta w toku postępowania sądowego we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • rozwód i separacja ( w tym także z cudzoziemcami)
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • podział majątku w konkubinacie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • alimenty i ich egzekucja na terenie państw UE
 • władza rodzicielska i miejsce pobytu małoletnich
 • kontakty z małoletnimi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o tzw. uprowadzenie rodzicielskie (Konwencja Haska)
 • rodziny zastępcze
 • opieka i kuratela