Prawo administracyjne

  • reprezentowanie strony przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • sporządzanie zwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie),
  • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji),
  • sporządzanie wniosków o zmianę lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej,
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej,
  • sporządzanie środków zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (np. skarga na decyzję lub postanowienie organu administracji publicznej, skarga na uchwałę Rady Miasta; sprzeciw od decyzji kasatoryjnej organu odwoławczego),
  • zaskarżanie bezczynności i przewlekłości organów w postępowaniu administracyjnym,
  • sporządzanie środków zaskarżenia od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skarga kasacyjna, zażalenie),
  • reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego oraz z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.


W ramach tej specjalizacji ściśle współpracujemy z radcą prawnym Tomaszem Krajewskim – radcą prawnym w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, autorem publikacji z zakresu prawa administracyjnego, wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.