Prawo cywilne

 • reprezentacja Klienta w sprawach o zapłatę
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie)
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • przywrócenie utraconego posiadania
 • reprezentacja Klienta w sprawach o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość lub ruchomość
 • przelewy wierzytelności (cesje)
 • ochrona dóbr osobistych
 • opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych (sprzedaży, o dzieło, zlecenie, świadczenie usług, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, użyczenia, dożywocia, o roboty budowlane itp.)
 • negocjacje, ugody sądowe i pozasądowe
 • opinie prawne
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego