Prawo pracy

  • sporządzanie oraz opiniowanie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zakazu konkurencji, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy
  • pomoc prawna w ramach polubownego rozstrzygnięcia sporu pracowniczego
  • dochodzenie przed Sądem należności pracowniczych
  • reprezentacja Klienta sprawach o mobbing lub dyskryminację
  • reprezentacja Klienta w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
  • doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy